پروژه شرکت بازرگانی شوکا

پروژه: طراحی و سفارشی سازی وبسایت و پشتیبانی وبسایت؛ نام قالب: زیفایر؛ مراحل پروژه: طراحی و سفارشی سازی و پشتیبانی؛ مجری: سایناچی_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۱۰ میلیون تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی ساینا و همکاری ادامه دار پشتیبانی سایت ماهانه ۶۵۰هزار تومان) لینک آدرس: shoka

فهرست