پروژه موسسه بازاریابی روماک

پروژه: ویرایش و سفارشی سازی وبسایت شرکت برای موسسه روماک؛ نام قالب: زیفایر؛ مراحل پروژه: طراحی و سفارشی سازی و پشتیبانی؛ مجری: سایناچی_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۲ میلیون تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی ساینا و همکاری ادامه دار پشتیبانی سایت ماهانه ۶۵۰هزار تومان) لینک آدرس: romak

فهرست